4-dages grunduddannelse i Motiverende Interview

På grunduddannelsen får du et indgående kendskab til samtalemetoden Motiverende Interview (MI).

4- dages grunduddannelse i MI

På grunduddannelsen får du en grundig indføring i MI, og du får praktiske redskaber med hjem, som gør dig i stand til at kunne frembringe og styrke empowerment, hos de mennesker du støtter i dine samtaler.

Dette kursus er baseret på den netop udkomne bog, Motivational Interviewing, 4. edition – Helping people change and grow, af professor i psykologi og psykiatri William Miller og professor i psykologi Stephen Rollnick.

Du lærer at anvende 4 specifikke samtale-redskaber, der støtter dig i at udforske, fremme og mobilisere personens indre motivation til forandring.

Du lærer at bevæge dig gennem samtalens 4 faser.

Du lærer hvordan du dæmper vrede og frustration i samtaler.

Du lærer at rådgive på en måde som engagerer din klient, og som giver ejerskabet tilbage, – så du undgår udbrændthed.

Du lærer de 8 karakteristika, som kendetegner de mest effektive terapeuter / rådgivere

Du bliver trænet af undervisere med stor praksis- og undervisnings-erfaring

Tilmelding:

Vi tilbyder grunduddannelsen på 2 måder. 

Du kan tilmelde dig individuelt på MI- grunduddannelsen, som afholdes på Ditlevsdal Bisonfarm på Fyn, 2 gange årligt. Prisen er 8.000 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Du kan også bestille MI- grunduddannelsen som et arbejdsplads-kursus. Et arbejdsplads-kursus kan bedst betale sig, hvis I er mere end 8 deltagere.

På et arbejdsplads-kursus kommer vi til jer og underviser. I må tilmelde op til 20 medarbejdere, til en fast pris på 64.000 kr. ekskl. moms. Vi medbringer alt, – og I skal blot selv sørge for et egnet undervisnings-lokale, og forplejning til deltagerne.

Undervisere: Peter Brolund og – eller Sine Møller.

Vil du vide mere om grunduddannelsen i MI, eller ønsker du at tilmelde dig eller din afdeling, så er du altid velkommen til at kontakte mig på mail: Info@micenter.dk.

Du kan også kontakte mig på tlf. +45 22 48 06 56

2- dages Overbygning i MI

Du lærer MI på et avanceret niveau, – og lærer hvordan du kan anvende metoden terapeutisk

2- dages overbygning i Motiverende Interview

Dette kursus er for dig, der har god erfaring med MI, og som nu brænder for at lære endnu mere. Du lærer bl.a. at anvende MI i samarbejde med andre metoder.

Dette kursus er baseret på den netop udkomne bog, Motivational Interviewing, 4. edition – Helping people change and grow, af professor i psykologi William Miller og Stephen Rollnick.
På kursusdagene belyser jeg MI’s fire opgaver – at engagere, fokusere, fremkalde og planlægge – og jeg demonstrerer, hvordan disse ser ud i handling.
Der vil være en øget vægt på brugen af MI gennem hele klientens forandrings- og vækstproces, og ikke kun i den forberedende fase.
Jeg lærer dig i den forbindelse flere virksomme redskaber, som øger forandrings-effekten. Vi kommer omkring metoden CRA  (Community Reinforcement Approach), som er en forskningsunderbygget metode som, – i samarbejde med MI, understøtter klientens indre motivation, men også handlekraft til at forandre adfærd.
Vi kommer også omkring implementering og kvalitetssikring af MI, og jeg deler mine erfaringer omkring hvad man bør gør, – og hvad man bør stoppe med, i den forbindelse. 
Jeg håber at dette kursus kunne være noget for dig, og dine kollegaer.
Prisen pr. deltager er: 5.000 kr. inkl. moms.
Prisen er inkl. fuld forplejning begge dage.

Fokus på Motivation og Adfærds-træning mellem sessionerne

MI og CRA er baseret på forskellige teorier om, hvordan mennesker ændrer adfærd, og trods dette, understøtter de fint hinanden. Begge metoder har stærk empirisk støtte, og netop ved at kombinere de 2 metoder, skabes der de bedste betingelser for forandring.

Det kan egentlig siges ganske kort: ” MI sker “i rummet” – i samtalen mellem dig og klienten – og, CRA sker “uden for rummet” – i miljøet mellem klienten og dennes sociale miljø”.

Indhold på Overbygnings-kursus:

 • Nyeste viden inden for MI
 • Ubevidst og bevidst ambivalens
 • Træning i samtalens 4 faser
 • Træning i at frembringe og styrke empowerment
 • MI – i behandling / færdighedstræning
 • MI og metoden CRA (Community Reinforcement Approach)
 • Forskellige strategier som styrker borgerens tiltro til egen mestrings-kompetence.
 • Træning i anvendelsen af Happiness scale (Tilfredshedsskala)
 • Træning i anvendelsen af Goals of counseling (Målsætnings-skema)
 • Træning i anvendelsen af Characteristics of Successful Changers
 • Træning i anvendelsen af Problem solving
 • Implementering af MI via kollegial feedback
 • MI i sagsdrøftelser
 • Kvalitetssikring af MI samtaler, baseret på MITI analyse og feedback

Undervisere:

Peter Brolund

Bestilling af kursus:

Vi tilbyder Overbygnings-kursus på 2 måder:

Du kan tilmelde dig individuelt til den 2- dages Overbygning, som vi afholder på Bisonfarmen Ditlevsdal på Fyn, 2 gange årligt. Prisen er 4.000 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Du kan også bestille den 2- dages Overbygning som et arbejdsplads-kursus, – hvor jeg kommer til jer og underviser.

På et arbejdsplads-kursus må I tilmelde op til 20 medarbejdere, til en fast pris på 32.000 kr. ekskl. moms. Jeg medbringer det hele, – og I skal blot selv sørge for et egnet kursus-lokale og eventuel forplejning.

Underviser: Peter Brolund

Vil du vide mere om Overbygningen i MI, eller ønsker du at tilmelde dig eller din afdeling, så er du altid velkommen til at kontakte mig på mail: Info@micenter.dk.

Du kan også kontakte mig på tlf. +45 22 48 06 56

Metode supervision - MI

Supervision bidrager betydeligt til en succesfuld implementering af MI efter kursus.

MI - metode supervision

Metode supervision er helt essentielt i implementering af nye kompetencer. 

Vi tilbyder både individuel- og gruppe-supervision, som bidrager betydeligt til, at du og dine kollegaer opnår en både høj og målbar kompetence i MI.

Sådan bliver du og dine kollegaer dygtige til MI:

I MI Center har vi stor erfaring i at støtte arbejdspladser i at skabe en trænings-kultur som sikrer, at medarbejderne via kollegial træning, får de bedste betingelser for at opnå en stærk og målbar kompetence i MI.

I MI Center ved vi hvordan kollegiale læringsfællesskaber etableres, og vi viser gerne hvordan træningen bør foregå. Det skal nemlig være både trygt, udviklende og sjovt.

Feedback på praksis er “et must”

Hvis du træner og modtager feedback, så bliver du dygtig. Vores mål er, at bidrage til, at I som arbejdsplads får skabt en lærings-kultur, hvor medarbejderne træner med hinanden, – og hvor det er legitimt, helt naturligt og trygt, at “åbne døren” til sin praksis – med henblik på faglig udvikling, fagligt fællesskab og kvalitetssikring.

Supervisor: Peter Brolund 

Vil du vide mere om, hvordan vi støtter arbejdsplader i implementering og kvalitetssikring af MI via supervision, så er du meget velkommen til at kontakte mig på mail: Info@micenter.dk.

Du kan også kontakte Peter Brolund på tlf. +45 22 48 06 56

Personale supervision

Personale supervision - Trivsel og faglighed

Formålet med kollegial supervision er at skabe et fælles fagligt udviklingsrum, som giver jer mulighed for at fokusere på, og drøfte de opgaver og udfordringer, I oplever i jeres arbejde.

Kollegial supervision har et andet fokus, end på det rent fagligt metodiske, som kendetegner eksempelvis MI metode-supervision.

I kollegial supervision arbejder I sammen i en gruppe mod at skabe fælles læring og udvikling på arbejdspladsen, – og sammen bliver I klogere på svære problemstillinger, deler viden og erfaringer, og får nye idéer.

Kollegial supervision har fokus på at skabe og udvikle den enkeltes trivsel, og at finde nye veje i forhold til faglige og personlige problemer.

Målet med kollegial supervision

 • At sikre og styrke medarbejdernes trivsel og faglige identitet
 • At drøfte vanskelige problemstillinger hvor alle oplever sig lyttet til og forstået.
 • At skabe rum for reflektion over nye idéer og nye veje i forhold til faglige og personlige problemer
 • At sænke stressniveauet og forhindre udbrændthed
 • At styrke medarbejdernes arbejdsglæde

Hvor stor kan gruppen være?
Vi anbefaler grupper op til 8 personer.

Hvor lang er en session?

En supervisions session varer typisk 2,5 – 3 timer. Formiddag eller eftermiddag.

Hvem bestemmer, hvad vi skal tale om?

I bestemmer dagens emner, – enten ved at præsentere og prioritere dem i starten af sessionen, – eller ved at en teamkoordinator  forhører sig blandt deltagerne i ugen op til supervisionen, og på det grundlag prioriterer 2 – 3 emner.

Supervisor: Peter Brolund

Tlf. 22480656

Mail: Peter@micenter.dk

 

Temadage og oplæg

Temadag for medarbejderne

En skræddersyet temadag til jeres medarbejdere

Vi tilrettelægger og afholder kursus- og temadage om MI, – skræddersyet til jeres team eller organisation. I samarbejde med jer finder vi et relevant fokus, og tilrettelægger på den baggrund dagen eller dagene, så de giver mening i forhold til jeres ønsker og behov.

Omfanget kan variere – fra en halv eller en hel dag, –  til et decideret forløb, – som giver medarbejderne og organisatioen som helhed et fælles fagligt fællesskab.

Temadage består af en kombination af teoretisk og metodisk formidling, træning af samtalestrategier i form af opgaver og øvelser – samt fælles opsamlinger med fokus på udvikling af deltagernes egen praksis og nye handlemuligheder.

Deltagerkredsen kan være såvel monofagligt som tværfagligt sammensat.

På en temadag kommer vi til jer, – og det eneste I skal sørge for, er et passende lokale – samt eventuel forplejning til deltagerne.

Underviser: Peter Brolund

Tlf. 22480656

E-mail: Peter@mienter.dk

MI Center er en kursus- og konsulentvirksomhed med base i Odense, som har specialiseret sig inden for strategisk kompetenceudvikling i samtalemetoden Motiverende Interview (MI).

Peter Brolund er indehaver af MI Center, og sammen med kollegaen, psykolog Sine Møller, har de siden 2015 delt deres fælles passion om, at formidle den nyeste viden inden for motivation og forandring, – på en praksisnær måde, som kan omsættes direkte til medarbejdernes praksis.

Skræddersyede kurser for arbejdspladsen og individuelle forløb

MI Center tilbyder temadage, kurser og metode-supervision i hele Danmark, – samt på Grønland og Færøerne.

Peter Brolund og Sine Møller er begge erfarne praktikere, med uddannelse i MI og i kognitiv adfærdsterapi. De er begge medlemmer af det internationale MI træner netværk, kaldet MINT (MI Network of Trainers)

Kontakt os

Har du spørgsmål eller særlige ønsker til eventuel kompetenceudvikling i MI, – så er du altid velkommen til at kontakte Peter Brolund på: tlf. 22480656 eller mail: Peter@micenter.dk

MI – En forskningsbaseret samtalemetode med stor effekt

Forskning har vist, at MI er en effektiv metode til at fremkalde og styrke menneskers indre motivation til at foretage personlig forandring.

Effekten af MI er særlig tydelig, når den person der tales med, er usikker eller uafklaret i forhold til at forandre.

Nylige metaanalyser viser, at MI er særligt effektiv til at reducere alkohol- og stofmisbrug hos unge og voksne. Metoden har også vist sig effektiv i forhold til reducering af seksuel risikoadfærd – samt i forhold til forbedring af behandling.
MI anbefales i dag af både Socialstyrelsen og af Sundhedsstyrelsen som en evidensbaseret samtale-metode i forandringsskabende samtaler.
I MI Center varetager vi i dag kompetenceudvikling meget bredt. Vores primære kunder er jobcentre, misbrugsbrugs-centre, psykiatriske botilbud, social forsorg, fysioterapi og sundhedspleje.

 

Måske er MI også noget for dig eller for din arbejdsplads. Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon, så vi uforpligtende kan drøfte jeres ønsker og behov

Bedste hilsner,

Peter Brolund

Indehaver af MIcenter

Telefon: 22480656

E-mail: Peter@micenter.dk